Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey

0
159

Inverted Jockey (tạm dịch Đảo ngược Jockey)

video

Description

The Inverted Jockey position is a variation on the Cowboy with the giver leaning forward over the receiver. It is not a naturally occurring position, as the receiver has their legs closed while the giver sits astride their thighs. To get into the position, the receiver simply lies down on their back while their partner sits atop of them and leans forward on their arms. Although inserting can be a little difficult at first for the giver, the tightness of the opening can be rewarding for shallow penetration.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Inverted Jockey

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí đảo ngược Jockey là một biến thể trên cao bồi với giver nghiêng về phía trướchơn người nhận. Nó không phải là một vị trí tự nhiên, như là người nhận đã đóng cửa trong khi các giver ngồi astride đùi của của mình. Để có được vào vị trí, người nhận chỉ cần nằm xuống ngày trở lại của họ trong khi của họ nằm trên đỉnh của họ và leans chuyển tiếp trên cánh tay của họ. Mặc dù cách chèn có thể là một chút khó khăn lúc đầu tiên cho các giver, chặt chẽ của cửa có thể khen thưởng chonông .

Xem các tư Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi