Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates

0
398

Pearly Gates (tạm dịch Ngọc trai Gates)

video

Description

A variant of the Acrobat position, the Pearly Gates position is one of the favorite positions for intimacy. Unlike its close cousin, regular Rear Entry, this position offers incredible access to the receiver’s chest and neck while offering a great penetration angle for g-spot or prostate gland stimulation. To get into the position, the giver lies on a bed with their partner lying on top in line with them.

Note: since the receiver doesn’t have very much leverage, movement is mainly the giver’s responsibility.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Pearly Gates

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của vị trí Acrobat, vị trí cổng Pearly là một trong các vị trí ưa thích để . Không giống như của người Anh em họ , thường xuyên phía sau cụm từ, vị trí này có đáng kinh ngạc của người nhận ngực và cổ trong khi cung cấp một góc thâm nhập tuyệt vời để điểm g hoặc tuyến tiền liệt. Để có được vào vị trí, các giver nằm trên giường với của họ nằm trên đỉnh phù hợp với họ.

: kể từ khi người nhận không có rất nhiều đòn bẩy, phong trào là chủ yếu là trách nhiệm của các giver.

Xem các tư Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi