Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng

0
221

Tư thế làm tình Throat Swab (tạm dịch Tăm bông cổ họng)

video

Description

The male version of Eve’s Ecstasy, the Throat Swab can be a very exciting position for many men. The performing partner lies back on a couch or bed, tilting their head over the edge, while their partner penetrates their mouth from a kneeling, squatting, or standing position (depending on furniture height). Experiment carefully with the speed and forcefulness of any thrusting to keep it comfortable for the performing partner.

Since the performing partner needs air to stay alive, pause frequently to give time for breath…

Lên đỉnh với tư thế làm tình Throat Swab

Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản nam của Eve Ecstasy, tăm bông cổ họng có thể là một vị trí rất thú vị cho nhiều người đàn ông. Đối tác trình diễn nằm lại trên một chiếc ghế hoặc giường, nghiêng đầu của họ trên các cạnh, trong khi đối tác của họ thâm nhập vào miệng của họ từ một vị trí quỳ, squatting hoặc đứng (tùy thuộc vào chiều cao nội thất). Thử nghiệm cẩn thận với tốc độ và kể của bất kỳ thrusting để giữ sự thoải mái cho các đối tác thực hiện.

Kể từ khi các đối tác thực hiện nhu cầu máy để ở còn sống, tạm dừng thường xuyênđể cung cấp cho thời gian cho hơi thở…

Xem các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi