Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer

0
226

Snake Charmer (tạm Con rắn Charmer)

video

Description

Belonging to the family, this is akin to YMCA in the cunnilingus department. If the receiver can comfortably hold this position, or with the support of their lover’s arm around the waist, the receiver can be transported to realm of pleasure never experienced before.

Not only is it easier for the giver to take more length deeper in the mouth, it also allows the receiver to gaze at the others genitals, albeit upside down! This pose also facilitates a deeper sense of trust between sexual partners as the receiver must depend on the other to support their weight if balance is temporarily upset … or the ability to ‘contain’ themselves is lost.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Snake Charmer

Tạm dịch bằng … Google:

Thuộc fellatio, đây là giống như YMCA ở tỉnh cunnilingus. Nếu người nhận có thể thoải mái nắm giữ vị trí này hoặc với sự hỗ trợ của người yêu của cánh tay quanh eo, người nhận có thể được vận chuyển đến một lĩnh vực của niềm vui không giờ có trước khi.

Không chỉ là nó dễ dàng hơn cho các giver để thêm chiều dài sâu trong miệng, nó cũng cho phép người nhận để ngắm nhìn những người khác những bộ phận sinh dục, mặc dù lộn ngược! Tư thế này cũng tạo điều kiện cho một cảm giác sâu của sự tin tưởng giữa các tình dục như người nhận phải phụ thuộc vào khác để hỗ trợ trọng lượng của mình nếu số dư tạm thời khó chịu… hoặc khả năng ‘chứa’ mình bị mất.

Xem các tư Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi