Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng

0
130

Oral Therapy (tạm dịch răng miệng)

Description

If men had to choose one way to spend the rest of their lives, this would probably be it; Oral Therapy. It combines two of their greatest pleasures in life: receiving oral sex and laying down. The receiving partner simply lays back while their partner performs oral from a kneeling position. Although not overly intimate, it is a great treat for the receiver… Note: not everyone likes to have their head palmed while they are performing, so if your partner doesn’t like this, it’s in your best interest not to… if you have to do something, help keep their hair out of their mouth :).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Oral Therapy

Tạm dịch bằng … Google:

Nếu người đàn ông đã phải chọn một trong những cách để dành phần còn lại của của họ, điều này có lẽ sẽ nó; Điều trị răng miệng. Nó kết hợp hai của niềm vui lớn nhất trong : nhận bằng miệng và đặt xuống. Các đối tác tiếp nhận chỉ đơn giản là đặt trở lại trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí quỳ. Mặc dù không quá thân mật, đó là một điều trị cho người nhận… Lưu ý: không phải tất cả mọi người thích có đầu đội trong khi họ đang thực hiện, do đó, nếu đối tác của bạn không thích điều này, nó là lợi ích tốt nhất của bạn khôngđến… nếu bạn có để làm một cái gì đó, giúp giữ cho mái tóc của mình ra khỏi miệng của họ:).

Xem các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem thêm trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow