Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa

0
334
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 15 bài viết thuộc series Fellatio

Jack Hammer (tạm dịch Jack búa)

Description

A variation on the Atten-hut position, Jack Hammer is performed by the receiver standing with their partner seated on the floor between their legs and facing the same way. The receiver moves up and down by flexing their legs, while the giver performs oral and gives hand stimulation to the receiver’s penis, scrotum and anus (if they are ok with some anal play).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Jack Hammer

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên vị trí , Jack búa được thực hiện bởi người nhận đứng với của họ ngồi trên sàn nhà giữa hai chân của mình và phải đối mặt với cùng một cách. Người nhận di chuyển lên và xuống bởi cong chân của họ, trong khi các giver thực hiện bằng miệng và cung cấp cho bàn tay kích thích dương vật của người nhận, bìu và hậu môn (nếu họ là ok với một số chơi hậu môn).

Xem các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::
 • Tư thế Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ