Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên

0
203

Tư thế làm tình Game’s On (tạm dịch Trò chơi trên)

video

Description

This version of Fellatio is called Game’s On; the receiving partner simply sits back while their partner performs oral from a kneeling position. Although not overly intimate with regard to other body parts, it is a great treat for the receiver…

Note: not everyone likes to have their head palmed (pulled forward) while they are performing, so if your partner doesn’t like this it’s in your best interest not to … if you have to do something, help keep their hair out of their mouth :).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Game's On

Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản này của Fellatio được gọi là trò chơi trên; các đối tác tiếp nhận đơn giản chỉ cần ngồi trở lại trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí quỳ. Mặc dù không quá thân mật đối với các bộ phận khác của cơ thể, nó là một điều trị tuyệt vời cho người nhận…

Lưu ý: không phải tất cả mọi người thích có đầu đội (kéo về phía trước) trong khi họđang thực hiện, vì vậy nếu đối tác của bạn không như thế này nó là tốt nhất của bạn quan tâm không… nếu bạn phải làm một cái gì đó, giúp giữ cho mái tóc của mình ra khỏi miệng của họ:).

Xem các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi