Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp

0
234

Tư thế làm tình Fuck Face (tạm dịch Khuôn mặt khốn kiếp)

video

Description

The Fuck Face version of fellatio is similar to the Plumber but has the receiver kneeling upright, with the giver laying with their head on a pillow between the receiver’s thighs.

The giver performs oral and can use their hands to caress and explore their partner’s whole body. The receiver can carefully thrust in and out of the giver’s mouth while also carressing and exploring their partner’s body

Lên đỉnh với tư thế làm tình Fuck Face
Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản mặt Fuck fellatio là tương tự như thợ sửa ống nước nhưng có người nhậnquỳ thẳng, với các giver đẻ với đầu của họ trên một cái gối giữa bắp đùi của người nhận.

Các giver thực hiện bằng miệng và có thể dùng tay để vuốt ve và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể. Nhận một cách cẩn thận có thể đẩy vào và ra khỏi các giver miệng trong khi cũng carressing và khám phá cơ thể của đối tác

Xem các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::
[post_list_box series=”4802″]

Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi