Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển

0
392

Tư thế làm tình Stand and Carry (tạm dịch Đứng và vận chuyển)

video

Description

This is not for the faint of heart… or arms, legs or back – so if the giver is middle-aged and not in great shape, they may want to skip this position. There are two common ways to get into the Stand & Carry position; the safer being to stand into it from position like Delight, and the more difficult being to get into it from standing position like the Dancer. Whichever method you choose, remember to stay within your limits as one joy-ride isn’t worth the rest of your life with back problems!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Stand and Carry

Tạm dịch bằng … Google:

Điều này không phải cho mờ của trái tim… hoặc cánh tay, chân hoặc trở lại – vì vậy nếu các giver là trung niên và không phải trong hình dạng tuyệt vời, họ có thể muốn bỏ qua vị trí này. Có hai cách phổ biến để có được vào vị trí đứng & thực hiện; là an toàn hơn để đứng vào nó từ một vị trí như thỏa thích, và là khó khăn hơn để có được vào nó từ một vị trí đứng như các vũ công. Bất cứ phương pháp bạn chọn, hãy nhớ để ở trong giới hạn của bạn là một niềm vui đi xe không phải là còn lại của cuộc sống của bạn với các vấn đề trở lại!

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi