Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance

0
184

Slow Dance (tạm Slow Dance)

video

Description

The Slow Dance Sex Position is variant of the common Missionary – one of the first and most popular positions people try. The simplicity and the high level of intimacy experienced are somewhat offset by the poor angle for penetration. To get into the position, the giver and receiver simply stand facing each other. The giver or receiver might have to bend their knees to adjust for relative height differences. This can be good position for intimate genital contact without penetration (known as ‘Dry Humping’).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Slow Dance

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí chậm Sex Dance là một biến thể của các nhà thường – một trong những người đầu tiên và phổ biến nhất vị trí cố. Sự đơn giản và mức độ cao của gần gũi, có kinh nghiệm một chút được bù đắp bởi góc nghèo cho . Để có được vào vị trí, các giver và người nhận chỉ đơn giản là đứng đối mặt với nhau. Giver hoặc người nhận có thể phải uốn cong đầu gối của mình để điều chỉnh cho sự khác biệt tương đối cao. Điều này có thể là một vị trí tốt cho thân mật liên hệ với bộ phận sinh dục không (gọi là ‘Khô Humping’).

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi