Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên

0
109

Side to Side (tạm Mặt bên)

video

Description

Similar to the Missionary position, both partners are lying down and facing each other in the Side-to-Side position. Although this takes away from penetration depth and thrusting mobility, it does free up one of the giver’s arms to touch their partner. When playing in the Side-to-Side position, make sure to roll into and out of the Missionary and Reverse Missionary positions often!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Side to Side

Tạm dịch bằng … Google:

Tương tự như các vị trí truyền giáo, cả hai nằm xuống và phải đối mặt với nhau ở vịtrí phía bên. Mặc dù điều này mất đi từ độ sâu thâm nhập và thrusting tính di động,nó miễn phí một các giver cánh tay để chạm vào đối tác của họ. Khi chơi ở vị trí phía bên, hãy chắc chắn để cuộn vào và ra khỏi các vị trí đảo ngược truyền giáo và nhà truyền giáo thường!

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi