Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông

0
207

Piston (tạm )

video

Description

Ladies and gentlemen, start your engines! Piston will fire both of you up without tiring you out (well, not as much as our other -ercise oriented moves anyway!) Reminiscent of Stand and Carry, the Piston has the added advantages of being easier on the lifter’s back and more supportive for the lover dangling in the air.

However, don’t take all that for granted; this position is challenging, requiring the standing partner to be fit and the other partner, flexed and focused.

The optimal positions to transition to Piston are: Mastery – Suspended and Dancer. Regardless of the one you prefer; for the standing partner, use proper lifting technique by always bending at the knees, keeping your back straight and coming out of the pose as carefully as you went into it … for the suspended lover, hold on tight and aim to maintain your center of gravity close to your partner.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Piston

Tạm dịch bằng … Google:

Thưa quý vị, động cơ của bạn bắt đầu! Động cơ piston sẽ cháy cả hai của bạn lên mà không mệt mỏi cho bạn (tốt, không phải như nhiều càng tốt, chúng tôi -ercise hướng di chuyển anyway!) Gợi nhớ của đứng và vận chuyển, Piston có lợi thế bổ sung được dễ dàng hơn ngày của nâng lên trở lại và thêm hỗ trợ cho những người yêu tòn ten trong không khí.

Tuy nhiên, không mang tất cả những gì cho phép; vị trí này là thử thách, đòi hỏi phải có các đối tác thường trực để được phù hợp và các đối tác khác, flexed và tập trung.

Các vị trí tối ưu quá trình chuyển đổi với động cơ Piston là: Mastery – bị đình chỉ và vũ công. Bất kể một trong những bạn thích; đối tác đứng, sử dụng đúng kỹ thuật nâng do luôn luôn ở đầu gối, Giữ lưng thẳng và ra khỏi những đặt ra một cách như bạn đã đi vào nó… cho những người yêu bị đình chỉ, Giữ chặt chẽ và nhằm mục đích duy trì trọng tâm của bạn với bạn p artner.

Xem các Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi