Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo

0
191

Missionary (tạm dịch Truyền giáo)

video

Description

The Missionary position is probably the most common first position people try, which is probably related to its simplicity and the high level of intimacy experienced. To get into the position, the receiver simply lies down on their back while their partner lies face-down on top of them. Although aiming can be little difficult at first for the giver, it doesn’t take long to master this arrangement.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Missionary

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí truyền giáo có lẽ là phổ biến nhất vị trí đầu tiên mọi người cố gắng, mà có lẽ liên quan đến đơn giản của nó và mức độ gần gũi có kinh nghiệm cao. Để có được vào vị trí, người nhận chỉ cần nằm xuống ngày trở lại của họ trong khi họ đối tác nằm mặt xuống trên đầu trang của họ. Mặc dù mục tiêu có thể là một chút khó khăn lúc đầu tiên cho các giver, nó không đi lâu dài để làm chủ sự sắp xếp này.

Xem các tư Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi