Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ

0
118

Mastery (tạm Làm chủ)

video

Description

With great face-to-face contact, Mastery is a very intimate position that’s great for those that like to do a lot of kissing during intercourse. To get into the position the receiver simply sits on their sitting partner facing them. Unfortunately, when performed as illustrated, the position isn’t great for generating vertical movement, so if you want to experience the full effect (as shown in the ratings below), make sure to try it on a stool or chair that lets the receiver get a good footing.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Mastery

Tạm dịch bằng … Google:

Với tiếp xúc mặt đối mặt tuyệt vời, làm chủ là một vị trí rất thân mật mà là rất tốt cho những người muốn làm rất nhiều hôn trong khi giao hợp. Để có được vào vị trí người nhận chỉ đơn giản là ngồi vào của họ ngồi đối mặt với họ. Thật không may, khi thực hiện như minh họa, các vị trí không phải là tuyệt vời để tạo ra chuyển động theo chiều dọc, vì vậy nếu bạn muốn trải nghiệm hiệu ứng đầy đủ (như được hiển thị trong xếp hạng dưới đây), hãy chắc chắn để thử nó trên ghế hoặc ghế cho phép thu được một tốt.

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi