Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen

0
204

làm tình Kneeling Lotus (tạm dịch )

Description

The Kneeling Lotus is another adaptation of the Jellyfish and is very similar to regular Lotus – with one obvious difference.

To get into the position, the giver kneels back while the receiver sits into their lap facing them. The receiver wraps their legs around the giver; both wrap their arms around each other for support. This provides a good angle for penetration.

The giver and receiver together set up a rocking (fluid) motion to gain movement during penetration.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Kneeling Lotus

Tạm dịch bằng … Google:

Quỳ là một thích ứng của sứa và rất giống thường xuyên – với một sự khác biệt rõ ràng.

Để có được vào vị trí, các giver kneels trở lại trong khi người nhận ngồi vào của vòng đối mặt với họ. Người nhận kết thúc tốt chân quanh giver; cả hai quấn cánh tay của họ xung quanh mỗi khác để được hỗ trợ. Điều này cung cấp một góc độ tốt cho thâm nhập.

Giver và người nhận cùng nhau thành lập một chuyển động rocking (chất lỏng) để đạt được di chuyển trong khi thâm nhập.

Xem các Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem thêm trong cùng series FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ballerina – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển