Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược

0
324

Inverted Missionary (tạm Nhà truyền giáo bị lộn ngược)

video

Description

The Inverted Missionary position is exactly what it sounds like, the Missionary position with the receiver on top and the giver underneath. Getting into the position is very easy; the giver just lies back on the bed and has the receiver lay on top of them. Variations in the positioning of the receiver’s upper body can also allow for kissing the body – shoulders, breasts or neck, so feel free to move around and experiment.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Inverted Missionary

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí đảo ngược truyền giáo là chính xác những gì nó giống như âm thanh, vị trí truyền giáo người nhận trên đầu trang và giver bên dưới. Nhận được vào các vị trí là rất dễ dàng; các giver chỉ nằm lại trên giường và có bộ tiếp nhận nằm trên đầu trang của họ. Các biến thể trong các vị trí của người nhận trên cơ thể cũng có thể cho phép hôn cơ thể – vai, ngực hoặc cổ, vì vậy cảm thấy tự do để di chuyển xung quanh và thử nghiệm.

Xem các tư thế Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi