Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp

0
228

Tư thế Folded Deck Chair (tạm dịch Ghế gấp)

video

Description

To get in to the Folded Deck Chair position, the receiver lays on their back, pivots their hips so that their legs are on the giver’s shoulders, while the giver enters from a kneeling position while supporting some of their weight on the receiver’s legs. A favorite of many men because of the sense of power that comes from folding their partner, the position definitely doesn’t leave the receiver out. When the giver leans on the receiver legs, it improves the angle of penetration to better target the g-spot or prostate gland.

(For the less flexible, the receiver can pivot the hips lower to place the legs in the air, under the giver’s shoulders; see Deck Chair).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Folded Deck Chair
Tạm dịch bằng … Google:

Để có được vào vị trí xếp ghế, người nhận đẻ ngày trở lại của họ, pivots hông của họ vì thế chân của họ trên các giver vai, trong khi các giver nhập từ một vị trí quỳ trong khi hỗ trợ một số trọng lượng của họ trên đôi chân của người nhận. Một thích của nhiều người đàn ông vì ý nghĩa của sức mạnh đến từ của họ gấp, vị trí chắc chắn không để nhận. Khi các giver leans nhận chân, nó cải thiện góc tốt hơn mục tiêu g-spot hoặc tuyến tiền liệt.

(Cho ít linh hoạt, người nhận có thể xoay vòng hông thấp hơn để đặt chân trong không khí, dưới các giver vai; xem ghế).

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::
[post_list_box series=”4801″]

Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi