Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích

0
182

Tư thế làm tình Delight (tạm dịch Thỏa thích)

video

Description

Similar to the Butterfly position, the Delight is an intimate position. The receiver sits at the very edge of a bed, couch, etc. while their partner kneels on the floor between their legs and enters. If you find that your alignment is off, use pillows under the receiver’s bottom, or under the giver’s knees to adjust as needed.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Delight

Tạm dịch bằng … Google:

Tương tự như các vị trí bướm, thỏa thích là một vị trí thân mật. Người nhận ngồi ở rất cạnh giường, đi văng, vv, trong khi đối tác của họ kneels trên tầng giữa hai chân của mình và đi vào. Nếu bạn tìm thấy liên kết của bạn là giảm, sử dụng gối dưới dưới cùng của người nhận, hoặc theo các giver đầu gối để điều chỉnh khi cần thiết.

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi