Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách

0
162

Book Ends (tạm Kết thúc cuốn sách)

video

Description

The Book Ends Sex Position is a variant of the common Missionary – one of the first and most popular positions people try. The simplicity and the high level of intimacy experienced are somewhat offset by the poor angle for penetration. To get into the position, the giver and receiver simply kneel down facing each other, with the receiver holding their legs slightly open (to adjust for relative height the giver will probably need to spread their knees also). This can be a good position for intimate genital contact without penetration (known as Dry Humping).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Book Ends

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí làm tình kết thúc cuốn sách là một biến thể của các nhà thường – một trong những người đầu tiên và phổ biến nhất vị trí cố. Sự đơn giản và mức độ cao của , có một chút được bù đắp bởi góc nghèo cho thâm nhập. Để có được vào vị trí, các giver và người nhận chỉ đơn giản là quỳ xuống đối mặt với nhau, thu giữ chân hơi mở (để điều chỉnh cho chiều cao tương đối các giver sẽ có thể cần để lây lan đầu gối của họ cũng). Điều này có thể là một vị trí tốt cho thân mật liên hệ với bộ phận sinh dục không thâm nhập (gọi là khô Humping).

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi