Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended

0
65
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 22 bài viết thuộc series FacetoFace

Bended Knee (tạm dịch Đầu gối bended)

Description

A variation on the Dancer position, the Bended Knee is also a lot of fun if you are looking for something with face-to-face contact. Both partners simply kneel facing each other, the receiver raises one of their legs over the giver’s opposite thigh to give easier access while their partner helps support them.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Bended Knee

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên vị trí diễn viên múa, đầu gối Bended cũng là rất nhiều niềm vui nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó với các liên hệ trực tiếp. Cả hai đối tác chỉ đơn giản là quỳ xuống đối mặt với nhau, nhận làm tăng một trong chân của mình trên cácgiver đùi đối diện để cho dễ dàng truy cập trong khi đối tác của họ sẽ giúp hỗ trợ họ.

Xem các tư thế làm tình khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ballerina – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển