Tư thế quan hệ vợ chồng Ballerina – Ballerina

0
99

làm tình Ballerina (tạm dịch Ballerina)

Description

A unique twist on the Dancer position, the Ballerina position is a lot of fun if you are looking for something with more face-to-face contact. Both partners simply stand facing each other, the receiver raises one of their legs to give easier access while their partner helps support it. If the receiver is not very flexible, you may want to try putting the raised leg onto the hip of the giver.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Ballerina

Tạm dịch bằng … Google:

Một twist duy nhất vào vị trí diễn viên , vị trí nữ diễn viên Ballet là rất nhiều niềm vui nếu đang tìm kiếm một cái gì đó với nhiều số liên lạc trực tiếp. Cả hai đối tác chỉ đơn giản là đứng đối mặt với nhau, nhận làm tăng một trong chân của mình để cung cấp cho truy cập dễ dàng hơn trong khi đối tác của họ sẽ giúp hỗ trợ nó. Nếu người nhận không phải là rất linh hoạt, có thể muốn thử đưa chân nâng lên vào hip các giver.

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem thêm trong cùng series FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ballerina – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển