Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy

0
308

làm tình Fire Hydrant (tạm dịch )

Description

A variation of the time honored Style. This move opens up the receiving partner’s legs and as you can see from the animation, gives them a pronounced tilt of the hips; this angle lends itself well to deep thrusting, g-spot stimulation and great pleasure for both lovers. The sensation of being partly suspended can also impart a sense of liberation, not to mention kinkiness.

Probably most similar to Bulldog, the receiver gets down on all fours in front of their partner, who is kneeling behind. The receiver lifts up one leg behind and places it onto the giver’s thigh. You may want to change legs in this pose not only to prevent cramping, but to change the direction of penetration for the receiver. Who knows … those women whose g-spots are elusive may finally be able to locate their bliss button.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Fire Hydrant

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của thời gian tôn vinh phong cách Doggy. Di chuyển này sẽ mở ra đối tác nhận và như bạn có thể nhìn thấy từ các hình ảnh động, tạo cho họ một nghiêng rõ nét của hông; góc này vay chính nó cũng đến sâu thrusting, và niềm vui lớn cho cả những thích. Cảm giác bị đình chỉ một phần cũng có thể impart một cảm giác giải phóng, không phải đề cập đến kinkiness.

Có lẽ đặt tương tự như Chó Bulldog, nhận được trên tất cả các fours ở phía trước của đối tác của họ, những người quỳ phía sau. Người nhận Thang máy lên một chân phía sau và đặt nó lên đùi của các giver. Bạn có thể muốn thay đổi chân trong tư thế này không chỉ để ngăn ngừa chuột rút, nhưng để thay đổi hướng thâm nhập cho người nhận. … Những người hiểu biết những người phụ có những điểm g là khó nắm bắt cuối cùng có thể xác định vị trí của nút hạnh phúc.


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi