Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách

0
1535

làm tình Style (tạm dịch phong cách)

video

Description

The most traditional version of the position is straightforward; the receiver on all fours with their partner holding on to the receiver’s bottom or sides. Although is a huge hit with just about every guy, some women need time to open up to it due to the lack of face-to-face contact. That being said, once they do, they usually become big fans of it as well.

There are many direct variations of Doggy Style, some of the more common are: a) Both partner’s standing; b) Lowering the receiver’s chest so that it is resting on the couch or bed; c) The receiver’s chest on the bed, but their knees on the floor

Lên đỉnh với tư thế làm tình Doggy Style

Tạm dịch bằng … Google:

Các phiên bản truyền thống nhất của các vị trí Doggy phong cách rất đơn giản; người nhận trên tất cả các fours với của họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Mặc dù phong cách Doggy là một hit lớn với chỉ là về mọi người, một số phụ nữ cần thời gian để mở cửa cho nó do thiếu liên hệ trực tiếp. Những gì được nói,một khi họ làm, họ thường trở nên người hâm mộ lớn của nó là tốt.

Có rất nhiều biến thể trực tiếp của Doggy phong cách, một số phổ biến hơn: một) cả hai đối tác của thường trực; b) hạ thấp ngực của người nhận do đó nó nghỉ ngơi trên ghế hoặc giường; c) của người nhận ngực trên giường, nhưng đầu gối của họ trên sàn nhà

Xem các tư thế khác::

[post_list_box series=”4800″]


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi