Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng

0
320

Tư thế làm tình Scarf (tạm dịch Khăn quàng)

Description

In the Scarf variation of Spread Eagle, the receiving partner lays on their back with their legs over the shoulders of their performing partner. This position is a big hit for its high level of comfort and the additional hand stimulation that can be provided. You can try this on a couch or bed-edge with the giver kneeling beside the furniture; this changes the position to what we at sexinfo101.com call the ‘Half-scarf’. Because of the lack of contact from other parts of the body the experience can (ironically) be even more intense for the receiver, as all sensation can be focussed on the highly sensitive groin area (if desired).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Scarf

Tạm dịch bằng … Google:

Trong các biến thể khăn của Spread Eagle, đối tác nhận đẻ trên của họ trở lại với đôi chân của họ trên vai của các đối tác của họ thực hiện. Vị trí này là một hit lớn cho mức cao của sự thoải mái và sự kích thích thêm bàn tay có thể được cung cấp. Bạn có thể thử điều này trên một chiếc ghế hoặc cạnh giường với giver quỳ bên cạnh các đồ nội thất; Điều này thay đổi vị trí để những gì chúng tôi ở sexinfo101.com gọi là ‘Một nửa-khăn’. Vì thiếu liên lạc từ các bộ phận khác của cơ thể các kinh nghiệm (Trở trêu là) có thể dữ dội hơn nữa cho người nhận, như tất cả cảm giác có thể được tập trung vào khu vực rất nhạy cảm háng (nếu muốn).


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi