Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam

0
382

Riding the South Face (tạm dịch Ngựa mặt Nam)

Description

This southern exposure will feel oh-so-warm … and wet! The beauty of riding a face from this angle is that the partner performing oral sex has full range access of the other’s erogenous zones, back to front.

The receiver has plenty of control in this pose because they maneuver themselves to change the area of focus and intensity. This can be achieved by arching the spine, leaning forward or back, tilting the hips, and raising or lowering the body. The receiver can also gyrate their hips to really get into the spirit of Riding the South Face. If the receiver wants to reward their partner for a job well done, she can easily reach forward and perform manual stimulation on her lover’s genitals.

This version is a great way to introduce female on top because she might not feel as ‘exposed’ as she does in the original Riding the North Face. On the other hand, it is possible rear entry oral might make her feel even more exposed! Only one way to find out…!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Riding the South Face

Tạm dịch bằng … Google:

Này tiếp xúc với phía Nam sẽ cảm thấy oh-để-ấm áp… và ẩm ướt! Vẻ đẹp của ngựa một khuôn mặt từ góc độ này là đối tác thực hiện làm tình bằng miệng có đầy đủ quyền truy cập khác của erogenous khu vực, quay lại phía trước.

Người nhận có rất nhiều kiểm soát ở này bởi vì họ điều động chính mình để thay đổi khu vực tập trung và cường độ. Điều này có thể đạt được bằng arching cột sống, nghiêng về phía trước hoặc quay trở lại, nghiêng hông, và nâng cao hoặc hạ thấp cơ thể. Người nhận có thể cũng gyrate của hông để thực sự có được vào tinh thần của ngựa mặt Nam. Nếu người nhận muốn để thưởng cho đối tác của họ cho một công việc làm tốt, cô có thể dễ dàng tiếp cận về phía trước và thực hiện các hướng dẫn sử dụng vào bộ phận sinh dục của người .

Phiên bản này là một cách tuyệt vời để giới thiệu nữ trên đầu cunnilingus vì cô ấy có thể không cảm thấy như ‘tiếp xúc’ khi cô thực hiện trong bản gốc ngựa mặt Bắc. Mặt khác, rồi có thể phía sau mục răng miệng có thể làm cho cô ấy cảm thấy thậm chí nhiều hơn tiếp xúc! Chỉ có một cách để tìm hiểu…!


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi