Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky

0
409

làm tình Pie in the Sky (tạm dịch Pie in the Sky)

Description

The name Pie in the Sky presents vivid image! This version of has the receiver lay on their back with their lower back and legs raised all the way up so that their ankles are either side of (and beyond) their own head. The exact end position will depend on the flexibility of the receiver. This position totally exposes the groin area to the giving partner who kneels there to perform. The giver is also able to use their hands to caress and explore their partner’s whole body.

This position requires considerable flexibility on the part of the receiver and it cannot be (fully) achieved by most, but it is wonderfully “naughty” due to the feeling of being totally exposed. Those less flexible might try getting into the position, but stop at the point where the position starts to become uncomfortable. The giver can also help those less flexible by using their hands to support the receiver’s thighs at mid-point.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Pie in the Sky

Tạm dịch bằng … Google:

Tên Pie trong the Sky trình bày một hình ảnh sống động! Phiên bản này của cunnilingus có bộ tiếp nhận nằm trên lưng của họ với họ trở lại thấp hơn và chân lên tất cả con đường lên để cho mắt cá chân của họ là hai bên (và hơn thế nữa) đầu của riêngcủa họ. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này hoàn toàn cho thấy nhiều háng cho đối tác cho những người kneels đó để thực hiện. Các giver là cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể.

Vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt đáng kể trên một phần của người nhận và nó không thể được (đầy đủ) đạt được bởi hầu hết, nhưng nó là tuyệt vời “nghịch ngợm” do cảm giác được hoàn toàn tiếp xúc. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi