Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ

0
562

Licking the Flag Pole (tạm dịch Liếm cực kỳ)

Description

variation of Ear Muffs, Licking the Flag Pole places the partners on their sides with the receiving partner placing their lower thigh under the head of their performing partner, while the upper leg points to the sky – hence Flag Pole. This position really opens up the groin area and is big hit for the additional hand stimulation that can be provided.

The giver can use a free hand to help support the receiver’s extended leg.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Licking the Flag Pole

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của tai Muffs, liếm cực kỳ nơi các trên mặt của họ với các nhận, đặt của đùi bang theo người đứng đầu của thực hiện của họ, trong khi chân trên điểm đến sky – vì thế cờ cực. Vị trí này thực sự mở ra vùng háng và là một hit lớn cho sự kích thích thêm bàn tay có thể được cung cấp.

Các giver có thể sử dụng một bàn tay miễn phí để giúp hỗ trợ của người nhận mở rộng chân.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi