Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng

0
423

Tư thế làm tình Head Rush (tạm dịch Đi vội vàng)

Description

Head Rush is a lot like 69 – Standing (with the exception that pleasure only goes one way); the hanging partner faces away from the standing partner, legs wrapped around the neck and arms around the waist.

The standing partner will need a sturdy back, healthy knees and strong arms; the other needs flexibility as well as a strong core. Those with back problems, be wary of strain! Here are two helpful tips: for the giver, keep your knees bent and back straight; for the receiver, keep your abdominals engaged. Finally, use proper lifting technique and make sure to exit the position slowly and carefully.

One way to assume the position is to start in 68 – Hers with his legs hanging over the side. The giver sits up and lifts as they stand, all the while holding the receiver by the waist tightly. If the receiver needs added support, the partner can use their hand(s) under the shoulders.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Head Rush

Tạm dịch bằng … Google:

Vội vàng đứng đầu là rất nhiều như 69 – đứng (với ngoại lệ niềm vui chỉ đi một cách); các đối tác treo phải đối mặt với đi từ các đối tác đứng, hai chân quấn quanh cổ và cánh tay quanh eo.

Đối tác thường trực sẽ cần một trở lại mạnh mẽ, khỏe mạnh đầu gối và cánh tay mạnh mẽ; khác cần sự linh hoạt cũng như một lõi mạnh mẽ. Những người có vấn đề trở lại, hãy cảnh giác với căng thẳng! Dưới đây là hai lời khuyên hữu ích: cho giver, Giữ đầu gối cong và quay lại ngay thẳng; Đối với người nhận, hãy abdominals của bạn tham gia. Cuối cùng, sử dụng đúng kỹ thuật nâng và chắc chắn để thoát khỏi vị trí từ từ và cẩn thận.

Có một cách để giả sử các vị trí là để bắt đầu trong 68 – cô với đôi chân của mình treo trên mặt. Các giver ngồi và Thang máy khi họ đứng, trong khi đang nắm giữ bộ nhận bởi eo chặt chẽ. Nếu nhu cầu nhận được hỗ trợ, các đối tác có thể sử dụng của họ hand(s) dưới vai.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi