Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian

0
236

Tư thế làm tình Sybian (tạm dịch Sybian)

Description

For those of you who haven’t heard of this position, it is a derivative of Cowgirl. Sybian is a machine used by women for erotic self-stimulation. Its greatest advantage is that it has detachable dildos that vibrate and rotate, thus stimulating the g-spot and clitoris simultaneously.

Now, a real person substitutes wonderfully for the Sybian! They simply lie back on an ottoman that’s high enough for them to be ridden without the receiver being in too deep of a squat. (A positional aid such as Liberator’s Wedge Ramp Combo will also do marvellously.)

Because of the receiver’s superior positioning, they have all the control needed to comfortably bounce, rock, rotate, or slide. It is clear from the animation that the legs will get a workout; however, Sybian is conducive to sexual endurance – the receiver can hover above the giver as they trusts upward, or receive support from the giver’s hands holding them up by the thighs or buttocks.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Sybian

Tạm dịch bằng … Google:

Đối với những người bạn của những người không có nghe nói của vị trí này, nó là một dẫn xuất của Cowgirl. Sybian là một máy tính được sử dụng bởi phụ nữ đối với sự kích thích khiêu dâm tự. Lợi thế lớn nhất của nó là nó có tháo rời dildos rung và xoay, do đó kích thích điểm g và âm vật cùng một lúc.

Bây giờ, một người thực sự thay thế tuyệt vời cho Sybian! Họ chỉ đơn giản là nằm lại trên một đế quốc ottoman là đủ cao để được ridden mà không nhận trong quá sâu của một ngồi xổm. (Hỗ trợ định vị như Liberator của nêm Ramp Combo sẽ cũng làm điều.)

Vì cấp trên của người nhận định vị, họ có tất cả sự kiểm soát cần thiết để trả lại thoải mái, rock, xoay, hoặc trượt. Nó là rõ ràng từ những hình ảnh động chân sẽ nhận được một tập luyện; Tuy nhiên, Sybian là có lợi cho sức chịu đựng tình dục-người nhận có thể di chuột trên các giver như họ tin trở lên, hoặc nhận được hỗ trợ từ các giver bàn tay đang nắm giữ chúng lên đùi hoặc mông.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi