Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride

0
234

Tư thế làm tình Riding Astride (tạm dịch Ngựa Astride)

enter;”>Description

The motion the giver performs is similar to that of Side Rider; happily, Riding Astride requires less physical exertion on the receiver’s part, which facilitates longer playtime – not to mention uninterrupted stimulation! For the giver – well, they just lay there!

The giver lays back on a couch or low bed while the performing partner, who’s facing away, situates themselves perpendicularly to the giver and squats down on them.

Although our animation shows the performer with legs closed, they can also open them up and lean forward, using the couch edge to brace themselves. Another variation is for the performer to place their hands behind them against the couch back; this way, their hips and abs can do the work. Both of these adaptations will change the angle of penetration and give the legs a needed rest.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Riding Astride

Tạm dịch bằng … Google:

Chuyển động các giver thực hiện cũng tương tự như bên Rider; hạnh phúc, ngựa Astride đòi hỏi nỗ lực thể chất ít trên một phần của người nhận, tạo điều kiện cho thời gian chơi dài hơn – không phải đề cập đến sự kích thích liên tục! Cho giver – Vâng, họ chỉ nằm ở đó!

Các giver đẻ trở lại trên một chiếc ghế hoặc giường thấp trong khi các đối tác thực hiện, những người đang đối mặt với đi, situates tự vành các giver và squats xuống trên chúng.

Mặc dù chúng tôi hình ảnh động cho thấy các biểu diễn với chân đóng cửa, họ cũng có thể mở chúng và nạc về phía trước, bằng cách sử dụng chiếc ghế cạnh để đôi mình. Một biến thể là dành cho người biểu diễn để đặt bàn tay của họ phía sau họ chống lại chiếc ghế lại; bằng cách này, hông và abs của họ có thể làm việc. Cả hai chuyển thể này sẽ thay đổi góc thâm nhập và cung cấp cho các chân một phần còn lại cần thiết.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi