Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian

0
385

Tư thế làm tình Reverse (tạm dịch Ngược lại )

Description

As the name implies, it’s the Sybian, but in reverse! The partner on the bottom is straddled by their lover (who is facing away) as they lay back on an ottoman or a positional aid. Ideally, the receiver can comfortably maneuver themselves by putting their weight on their feet, or simply sit back and move their hips as they please. The receiver’s hands can be placed in front or on their thighs to help maintain balance.

As an alternative, the receiver can vary the depth and scope of penetration by leaning back and placing their hands behind; it is easier in this variation for the lower partner to do some thrusting. If Reverse Sybian is too deep of a penetrative position, the lover on top is able to hover over her partner, thus making it an invigorating quadriceps exercise as well!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Reverse Sybian

Tạm dịch bằng … Google:

Như tên ngụ ý, đó là Sybian, nhưng trong đảo ngược! Các đối tác trên dưới cùng đãdo của họ (những người đang đối mặt với đi) khi họ trở lại một ottoman hoặc một hỗ trợ định vị. Lý tưởng nhất, người nhận có thể thoải mái điều động chính mình bằng cách đặt trọng lượng của họ trên đôi của mình, hoặc đơn giản chỉ cần ngồi lại và di chuyển hông của họ khi họ xin vui lòng. Bàn tay của người nhận có thể được đặt ở phía trước hoặc trên đùi của họ để giúp duy trì sự cân bằng.

Thay vào đó, người nhận có thể thay đổi chiều sâu và phạm vi của bằng nghiêng trở lại và đặt bàn tay của họ phía sau; nó dễ dàng hơn trong biến thể này cho các đối tác thấp để làm một số thrusting. Nếu ngược lại Sybian là quá sâu của một vị trí , người yêu trên đầu trang có thể di chuột qua đối tác của mình, do đó làm cho nó một tập thể dục quadriceps tiếp thêm sinh lực là tốt!


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế vợ Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi