Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon

0
116
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 20 bài viết thuộc series Cowgirl

Tư thế Reverse Amazon (tạm dịch Reverse Amazon)

Description

A variation on the regular Amazon, the Reverse Amazon can be one of the tougher woman-on-top positions. It is not the easiest position to get into, but it does give the receiver a sense of control and power that is absent or low in most positions. To get into this position, the receiver squats over their partner (facing away) while resting on the back of their partner’s legs, which are brought towards their chest to expose them at a unique angle. If the receiver is comfortable with their balance, they can reach behind and under to give their partner some additional manual stimulation.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Reverse Amazon

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên Amazon thường xuyên, Amazon đảo ngược có thể là một trong những vị trí khó khăn hơn người phụ nữ trên đầu trang. Nó không phải là vị trí dễ dàng nhất để có được thành, nhưng nó cung cấp cho người nhận một cảm giác kiểm soát và quyền lực mà là thấp hoặc không có mặt ở hầu hết các vị trí. Để có được vào vị trí này, người nhận squats qua của họ (phải đối mặt với đi) trong khi nghỉ ngơi trên mặt sau của chân của của họ, được đưa về phía ngực của họ để lộ chúng ở một góc độ độc đáo. Nếu người nhận là với sự cân bằng của họ, họ có thể tiếp cận phía sau và dưới để cung cấp cho các đối tác của họ một số bằng tay bổ sung.

Xem các tư thế làm tình Kiểu cô gái chăn bò khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • loading...