Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges

0
253

Tư thế Lunges (tạm dịch Lunges)

Description

The variation on Asian Cowgirl, the Lunges position is basically the same with the receiver’s front foot planted, but the rear leg is extended out behind them and between the giver’s legs. The giver simply lays on their back with legs slightly open.

Although not overly difficult for the young and nimble, this position can be extremely difficult and tiring for many receivers, so their partner should offer some support using their hands whenever possible.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Lunges

Tạm dịch bằng … Google:

Các biến thể trên Châu á Cowgirl, vị trí Lunges là cơ bản cùng với trước của người nhận trồng, nhưng phía sau được mở rộng ra phía sau họ và giữa các giverchân. Các giver chỉ đơn giản là đẻ trên của họ trở lại với hơi mở.

Mặc dù không phải quá khó khăn cho trẻ và nhanh nhẹn, vị trí này có thể vô cùng khó khăn và cho nhiều máy thu, vì vậy đối tác của họ nên cung cấp một số hỗ trợ bằng cách sử dụng bàn tay của họ bất cứ khi nào có thể.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi