Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance

0
237

Lap Dance (tạm dịch Lap Dance)

Description

The Lap Dance (previously known as Reverse Mastery) position is one of the highest rated; it puts the receiver on top while keeps penetration mobility high and its rear entry while remaining very intimate. To get into the position, the receiver sits, facing away, on top of their sitting partner.

The Lap Dance position is incredibly versatile, so make sure to experiment with it on other furniture… a few ideas to help get those creative juices flowing: a bed, stairs, or the edge of the bathtub.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Lap Dance

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí Lap Dance (trước đây gọi là đảo ngược Mastery) là một trong những cao nhất xếp hạng; nó đặt người nhận trên đầu trang trong khi giữ tính di động cao và mục của nó phía sau trong khi còn rất thân mật. Để có được vào vị trí, người nhận ngồi, đối mặt đi, trên đầu trang của ngồi của họ.

Vị trí Lap Dance là vô cùng linh hoạt, do đó hãy chắc chắn để thử nghiệm với nó trên đồ nội thất khác… một vài ý kiến để giúp những sáng tạo loại nước chảy: một giường, cầu thang hay cạnh Bồn tắm.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • quan hệ Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi