Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược

0
244

Kneeling Reverse (tạm dịch quỳ ngược)

Description

It isn’t intimate nor is it romantic, but the receiver is in total control! In this ‘captive-ating’ receiver-on-top position every movement is controlled by them, while the giver can do nothing but comply… and enjoy!

The giver will assume the Amazon – Reverse position by lying on their back with legs drawn as far up to the chest as possible. The performing partner will sit down on this newly formed seat; the receiver can brace themselves by reaching their hands behind, placing them on the back of their partner’s thighs. The receiver will then perform the same up and down movement as they would for – Kneeling.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Kneeling Reverse Amazon

Tạm dịch bằng … Google:

Nó không phải là thân mật cũng không lãng mạn, nhưng nhận tổng số kiểm soát! Trong ‘bị giam giữ-ating’ nhận trên đầu vị trí này mỗi chuyển động được điều khiển bởi họ, trong khi các giver có thể làm không có gì nhưng tuân thủ… và tận hưởng!

Các giver sẽ giả Amazon – đảo ngược vị trí của nằm trên lưng của họ với được rút ra như xa lên đến ngực càng tốt. Các đối tác thực hiện sẽ ngồi xuống chỗ này mới thành lập; người nhận có thể brace chính mình bằng cách tiếp cận của bàn tay phía sau, đặt chúng trên mặt sau của đùi đối tác của họ. Người nhận sẽ sau đó thực hiện như nhau lên và xuống các phong trào như là họ sẽ cho Lap Dance – quỳ.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi