Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance

0
266

Kneeling (tạm dịch Quỳ )

Description

Kneeling Lap Dance is as all purpose as flour: it is versatile enough to be part of most people’s sexual repertoires and can be done almost everywhere, from the couch to the backseat! And for those who like to see themselves in action, it’s a great one to do in front of the mirror!

Lovers position themselves similarly to Lap Dance, with the exception that the person on the bottom keeps their legs fairly close together so that the performer can comfortably straddle and ride them. The giver’s hands are free to explore their lover’s body and can easily reach in front to manually stimulate their companion.

The only foreseeable downsides are for the performer: 1. Their legs may tire quickly, depending on how much they sink into the seat cushion; correct this by placing firm pillows underneath the knees; 2. Penetration may be too deep, but can managed if the receiver hovers over their lover; and 3. Knee strain is also a possibility.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Kneeling Lap Dance

Tạm dịch bằng … Google:

Quỳ Lap Dance là như tất cả các mục đích như là bột: nó là linh hoạt, đủ để là một phần của hầu hết mọi người bỏ tình dục và có thể được thực hiện gần như ở khắp mọi nơi, từ ghế để backseat! Và cho những người muốn nhìn thấy chính mình trong hành động, đó là một tuyệt vời nhất để làm ở phía trước gương!

Những thích vị trí của mình tương tự như vậy cho Lap Dance, ngoại trừ người phía dưới giữ của mình khá gần nhau để biểu diễn thoải mái có thể sự dang ra và đi xe chúng. Các giver tay được tự do để khám phá cơ thể của những của họ và có thể dễ dàng đạt được ở phía trước để tự đồng hành của họ.

Các nhược điểm chỉ có thể dự báo cho người biểu diễn: 1. chân của họ có thể lốp xe nhanh chóng, tùy thuộc vào bao nhiêu họ chìm vào đệm ghế; khắc phục điều này bằng cách đặt vững gối dưới đầu gối; 2. thâm nhập có thể là quá sâu, nhưng có thể quản lý nếu người nhận di chuyển lên trên người của họ; và 3. đầu gối là một khả năng.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi