Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế

0
148
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 20 bài viết thuộc series Cowgirl

làm tình Arm Chair (tạm dịch )

Description

One of the more creative positions, the Armchair is hours of fun once you can get the rhythm down. To get into this position, the giver sits up with his legs straight while their partner sits on top of them with legs on the giver’s shoulders and arms being used for support. Unfortunately, it takes quite a bit of strength on behalf of the receiver to perform this position, so you may need to train before you can enjoy all of its glory.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Arm Chair

Tạm dịch bằng … Google:

Một trong những vị trí sáng tạo hơn, ghế là giờ một khi bạn có thể nhận được những nhịp điệu. Để có được vào vị trí này, các giver ngồi với đôi chân của mình thẳng trong khi đối tác của họ ngồi trên đầu trang của họ với chân trên các giver vaivà cánh tay được sử dụng để được hỗ trợ. Thật không may, phải mất khá nhiều sức mạnh thay mặt cho người nhận để thực hiện các vị trí này, vì vậy bạn có thể cần phải đào tạo trước khi bạn có thể tận hưởng tất cả các vinh quang của nó.

Xem các tư thế làm tình khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp