Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon

0
233

Tư thế làm tình Amazon (tạm dịch Amazon)

Not for the timid, the Amazon can be one of the tougher woman-on-top positions. It is not the easiest position to get into, but it does give the receiver a sense of control and power that is absent or low in most positions. To get into this position, the receiver squats over their partner while resting on the back of their partner’s legs, which are brought towards their chest to expose them at a unique angle. If the receiver is comfortable with their balance, they can reach behind and under to give their partner some additional manual stimulation.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Amazon

Tạm dịch bằng … Google:

Không phải vì rụt rè, Amazon có thể là một trong những vị trí khó khăn hơn người phụ nữ trên đầu trang. Nó không phải là vị trí dễ dàng nhất để có được thành, nhưngnó cung cấp cho người nhận một cảm giác kiểm soát và quyền lực mà là thấp hoặckhông có mặt ở hầu hết các vị trí. Để có được vào vị trí này, người nhận squats qua đối tác của họ trong khi nghỉ ngơi trên mặt sau của chân của đối tác của họ, được đưa về phía ngực của họ để lộ chúng ở một góc độ độc đáo. Nếu người nhận là thoải mái với sự cân bằng của họ, họ có thể tiếp cận phía sau và dưới để cung cấp cho các đối tác của họ một số kích thích bằng tay bổ sung.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi