Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân

0
116

Tư thế làm tình Leg Glider (tạm dịch Tàu lượn chân)

Description

Since our research concluded without finding an existing name for this position, we at sexinfo101.com are privileged to name it the Leg Glider. Although it is considered extremely difficult by the inflexible, it is a massive hit amongst virtually all who can do it. The receiver simply lies on their side, with their upper leg pointed towards the sky or against the giver’s shoulder, while their partner enters using a kneeling position.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Leg Glider

Tạm dịch bằng … Google:

Kể từ khi chúng tôi nghiên cứu kết luận mà không tìm thấy một tên sẵn có cho vị trínày, chúng tôi tại sexinfo101.com được đặc quyền để đặt tên cho nó lượn chân. Mặc dù nó được coi là vô cùng khó khăn bởi sự thiếu, đó là một hit lớn trong hầu như tất cả những người có thể làm điều đó. Người nhận chỉ đơn giản là nằm trên mặt của họ, với trên chân của họ chỉ hướng về bầu trời hoặc chống lại các giver vai, trong khi đối tác của họ đi vào bằng cách sử dụng một vị trí quỳ.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi