Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi

0
112

Cradle (tạm dịch Cái nôi)

Description

The Cradle position is very similar to the Bridge, with the receiver’s feet planted and arms behind/below them to hold their upper body off the bed or couch, while their partner enters from a kneeling position. The difference from Bridge is mostly the lesser angle of lean back of the receiver’s body and therefore the lower degree of difficulty.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cradle

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí cái nôi là rất tương tự như cầu, với người nhận trồng và cánh tay phía sau/dưới đây chúng để giữ cơ thể của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi đối tác của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Sự khác biệt từ cầu là chủ yếu là các góc độ thấp hơn của nạc quay lại cơ thể của người nhận và do đó thấp hơn mức độ khó khăn.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • vợ Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi