Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm

0
556

Tư thế làm tình Butterfly (tạm dịch Bướm)

Description

The Butterfly position is at the head of the butterfly family. Its great for the edge of the bed, couch, or just about any edge for that matter! To get into this position, the receiver lays back on just about any edge big enough and plants their feet on the floor, while the penetrating partner stands or kneels between their legs.

This position is very comfortable for both partners, though a pillow under the knees could be useful for a kneeling penetrator.

As visible in the illustration, added manual stimulation can be performed on the receiving partner by either partner without much difficulty… so make sure to try it out…

Lên đỉnh với tư thế làm tình Butterfly

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí bướm là lúc đầu gia đình con bướm. Tuyệt vời của nó cho các cạnh giường, đi văng hay chỉ là về bất kỳ cạnh cho rằng vấn đề! Để có được vào vị trí này, người nhận đẻ trở lại trên chỉ là về bất kỳ cạnh đủ lớn và cây đôi chân của mình trên sàn nhà, trong khi các đối tác thâm nhập là viết tắt của hoặc kneels giữa hai chân của mình.

Đây là vị trí rất thoải mái cho cả hai, mặc dù một chiếc gối dưới đầu gối có thể hữu ích cho một penetrator quỳ.

Như được nhìn thấy trong hình minh họa, thêm vào sự kích thích bằng tay có thể được thực hiện trên các đối tác nhận được bởi một trong hai đối tác mà không gặp khó khăn nhiều… vì vậy hãy chắc chắn để thử nó ra…


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi