Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge

0
117

Tư thế làm tình Bridge (tạm dịch Bridge)

Description

The Bridge position is similar to the Arch, but with the receiver’s arms behind/below them to hold their upper body off the bed or couch, while their partner enters from a kneeling position. The Bridge is often overlooked because of its additional difficulty.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Bridge

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí cầu là tương tự như kiến trúc, nhưng với cánh tay của người nhận phía sau/dưới đây để giữ cơ thể của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi đối tác của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Cầu thường bị bỏ qua vì nó khó khăn thêm.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi