Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu

0
2260

Tư thế Worm (tạm Con sâu)

The Worm Sex Position is the Missionary position with the receiver on top but facing the giver’s feet. Getting into the position is little trickier than usual. The giver lies back on the bed and has the receiver sit on top of them, but as the position will put the penis at an unusual angle from the giver’s body (i.e. pointing downwards) it will be easier if the receiver inserts from seated (facing away) position, and then carefully lays forward while sliding their legs back toward the giver’s head.

Care should be taken to not strain the penis further than it is comfortably capable of flexing!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Worm

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí tình dục sâu là vị trí truyền giáo với nhận trên đầu, nhưng phải đối mặt với cácgiver feet. Nhận được vào vị trí là một chút trickier hơn bình thường. Các giver nằm quay trên giường và có người nhận ngồi trên đầu trang của họ, nhưng như các vị trísẽ đặt dương vật ở một góc độ khác thường từ cơ thể của các giver (tức là chỉ xuống dưới) nó sẽ dễ dàng hơn nếu người nhận chèn từ một ngồi (hướng đi) vị trí , và sau đó đưa về phía trước trong khi trượt chân của mình trở về các giver đầu.

Chăm sóc cần được thực hiện để không căng thẳng dương vật xa hơn đó là thoải mái có khả năng cong!


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế tình vợ có độ khó cao, tiềm ẩn dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi