Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister

0
99

Tư thế Twister (tạm dịch Twister)

Description

A variation of the Intersextion position the Twister position differs because both the giver’s and receiver’s legs are wrapped around each others torso (head to toe). This allows for an unusual angle for penetration. However, care should be taken to not ever-extend the penis which is pointed at an unusual (downward) angle.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Twister

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của Intersextion vị trí vị trí Twister khác bởi vì chân của giver và người nhận được bao bọc xung quanh mỗi người khác thân (đầu đến chân). Điều này cho phép một góc không bình thường cho thâm nhập. Tuy nhiên, cần được thực hiện để không bao giờ-mở rộng dương vật đó chỉ là một góc không bình thường (đi xuống).

Xem các Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem thêm trong cùng series Advanced:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Ngồi Bull
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Người phụ nữ siêu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm