Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ

0
102

Tư thế Suspended Mastery (tạm dịch Bị đình chỉ làm chủ)

Description

Suspended Mastery is an adaptation of Mastery. To get into the position the receiver simply sits in the lap of their seated partner facing them and on the edge of a bed or couch. The receiver then leans back away from the edge and their partner, while the giver provides support by holding on to their hands. Unfortunately, the position isn’t great for generating vertical movement, so a rocking motion will be required to create horizontal movement.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Suspended Mastery

Tạm dịch bằng … Google:

Làm chủ bị đình chỉ là một sự thích nghi của chủ. Để có được vào vị trí người nhận chỉ đơn giản là ngồi trên đùi của của họ ngồi đối mặt với họ và trên các cạnh của một giường hay đi văng. Người nhận sau đó leans trở lại từ các cạnh và của họ, trong khi các giver cung cấp hỗ trợ bằng cách giữ bàn tay của họ. Thật không may, các vị trí không phải là tuyệt vời để tạo ra chuyển động theo chiều dọc, do đó, một chuyển động rocking sẽ được yêu cầu để tạo ra chuyển động ngang.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem thêm trong cùng series Advanced:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Ngồi Bull
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Người phụ nữ siêu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm