Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục

0
118

Tư thế Ex Sex (tạm dịch Ví dụ quan hệ tình dục)

Description

The Ex Sex – Sex Position is the Missionary position with the giver on top but facing the receiver’s feet. Getting into the position is a little trickier than usual. The receiver lies back on the bed and has the giver lay on top of them, but as the position will put the penis at an unusual angle from the giver’s body (i.e. pointing downwards) the giver should take care to not strain the penis further than it is comfortably capable of flexing!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Ex Sex

Tạm dịch bằng … Google:

Quan hệ tình dục Ex – các vị trí quan hệ tình dục là vị trí truyền giáo với các giver trên đầu, nhưng phải đối mặt với bàn chân của người nhận. Nhận được vào vị trí là một chút trickier hơn bình thường. Người nhận nằm quay trên giường và có các giver nằm trên đầu trang của họ, nhưng như các vị trí sẽ đặt dương vật ở một góc độ khác thường từ cơ thể của các giver (tức là chỉ xuống dưới) các giver nên hãy cẩn thận đểkhông căng thẳng dương vật xa hơn đó là thoải mái có khả năng fle Xing!

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem thêm trong cùng series Advanced:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Ngồi Bull
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Người phụ nữ siêu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm