Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi

0
1479

Tư thế làm tình Cowboy (tạm dịch )

Description

The Cowboy is not a naturally occurring position, as the receiver has their legs closed while the giver sits astride their thighs. To get into the position, the receiver simply lies down on their back while their partner sits atop of them. Although inserting can be a little difficult at first for the giver, the tightness of the opening can be rewarding for shallow penetration.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cowboy

Tạm dịch bằng … Google:

Những chàng cao bồi không phải là một vị trí , như là người nhận đã đóng cửa trong khi các giver ngồi astride đùi của chân của mình. Để có được vào vị trí, người nhận chỉ cần nằm xuống ngày trở lại của họ trong khi đối tác của họ nằm trên đỉnh của họ. Mặc dù cách chèn có thể là một chút khó khăn lúc đầu tiên cho các giver, chặt chẽ của cửa có thể khen thưởng cho nông .

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem thêm trong cùng series Advanced:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Ngồi Bull
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Người phụ nữ siêu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm