Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69

0
252

Tư thế Kneeling 69 (tạm dịch )

Description

More strength is required than for the Sitting 69, but it is considerably easier than Standing 69. The lifting partner will require considerable upper body strength. The position is lower to the floor than Standing 69 and is therefore safer and requires less overall strength on the part of the lifter.

To get into this position the lifting partner needs a fair amount of strength and a little bit of patience… The lifter should kneel down and help their partner manoeuvre into position (perhaps off the edge of a couch or bed), with the lifted partner placing their head between the lifter’s legs while wrapping their own legs loosely around the lifter’s neck and shoulders, and the arms tightly around the lifter’s back.

The lifting partner wraps their own arms tightly around the back of their partner (keeping their own back as straight as possible), while paying very close attention to their partner’s head and neck so as not to knock or strain them.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Kneeling 69

Tạm dịch bằng … Google:

Cần có thêm sức mạnh hơn so với 69 ngồi, nhưng nó dễ dàng hơn đáng kể so với Đứng 69. Đối tác nâng sẽ đòi hỏi sức mạnh cơ thể trên. Vị trí thấp hơn sàn so với Đứng 69 và do đó an toàn hơn và đòi hỏi sức mạnh tổng thể thấp hơn trên bộ phận nâng.

Để có được vào vị trí này là đối tác nâng cần một số hợp lý của sức mạnh và một chút kiên nhẫn… Nâng lên nên quỳ xuống và giúp đỡ các đối tác của họ vận động uyển chuyển vào vị trí (có lẽ ra khỏi các cạnh của một chiếc ghế hoặc giường), với các đối tác nâng đặt đầu của họ giữa hai của nâng lên trong khi gói lỏng lẻo xung quanh việc nâng lên cổ và vai, và cánh tay chặt chẽ xung quanh nâng lên trở lại.

Các đối tác nâng kết thúc tốt đẹp mình tay chặt chẽ xung quanh phía sau đối tác của họ (giữ riêng của họ lại càng thẳng càng tốt), trong khi chú ý rất gần với đối tác của họ đầu và cổ như vậy là không để gõ hoặc căng thẳng chúng.


Xem các phần khác trong cùng series 69:

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Gửi phản hồi