Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate

0
96
Bài trong tổng số 8 bài viết thuộc series 69
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions

Tư thế làm tình (tạm dịch )

Description

There isn’t anything quite like this exhilarating version of 69; its degree of difficulty is very close to 10! The bent over partner reaches far back to orally pleasure while the laying back partner helps brace by holding on to the others hips or thighs. Those best suited for this move are fit, flexible and adventuresome!

On their own, or assisted by the other partner, get into Bridge pose, then reach back one arm and then the other to place the hands in the ready position. Once the laying partner slides underneath, the other can kneel and bend their head back to receive his member. Guys, hold your penis out for comfortable swallowing, and when you’re ready for the next move, for heaven’s sake, help them out of this one carefully!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Golden Gate

Tạm dịch bằng … Google:

Không có bất cứ điều gì tương tự như phiên bản này 69 của exhilarating; mức độ khó khăn của nó là rất gần 10! Các đối tác cong ra xa trở lại với niềm vui miệng trong khi các đối tác lắp đặt giúp đỡ bằng cách giữ cho những người khác hông hoặc đùi. Những người phù hợp nhất cho di chuyển này là phù hợp, linh hoạt và adventuresome!

Ngày của riêng mình, hoặc sự hỗ trợ của các đối tác khác, nhận được vào tư thế cây cầu, sau đó tiếp cận trở lại một cánh tay và sau đó khác để đặt tay ở vị trí sẵn sàng. Sau khi đẻ đối tác trình bày bên dưới, kia có thể quỳ xuống và uốn cong trở lại đứng đầu của họ để nhận được các của mình. Guys, Giữ dương vật của ra cho thoải mái nuốt, và khi đã sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo, vì lợi ích của Thiên đàng, giúp họ ra khỏi cái này một cách cẩn thận!

Xem các tư thế làm tình 69 khác::
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • loading...