Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt

0
279

Face Off (tạm dịch Đối mặt)

Description

This is a great way to transition into Ben Dover – the standing partner won’t even have to move a muscle!

Starting upright in a semi-squat position, the standing partner bends at the waist, and touches down to the ground with their hands, carefully bending the head back between their legs to orally receive their lover’s penis. Don’t forget to bend your knees; this will alleviate strain at the joints. The receiving partner is seated on the ground with their legs fully extended in front of them.

If flexibility is an issue, or the pose proves to be too intense for the standing partner, they can position themselves in a similar manner to Doggy Style – Standing, utilizing a chair for support. If this is the case, Face Off loses the 69 aspect, so the standing partner may want to pay the giver back with some personal attention in return.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Face Off

Tạm dịch bằng … Google:

Đây là một cách tuyệt vời để chuyển sang Ben Dover – đối tác lâu năm sẽ không phải di chuyển cơ!

Bắt đầu từ thẳng đứng ở một vị trí bán squat, đối tác đứng uốn cong ở thắt lưng, và chạm xuống mặt đất với bàn tay của họ, một cách cẩn thận uốn đầu trở lại giữa hai chân của mình bằng miệng nhận của người . Đừng quên để uốn cong đầu gối của bạn; Điều này sẽ làm giảm bớt căng thẳng tại các khớp. Các đối tác tiếp nhận ngồi trên mặt đất với chân của mình hoàn toàn mở rộng ở phía trước của họ.

Nếu tính linh hoạt là một vấn đề, hoặc các tư thế đã chứng minh là quá mạnh cho đối tác đứng, họ có thể vị trí của mình trong một cách tương tự như phong cách Doggy – đứng, bằng cách sử dụng một chiếc ghế để được hỗ trợ. Nếu trường hợp này xảy ra, Face Off mất các khía cạnh 69, do đó, các đối tác đứng có thể muốn trả các giver trở lại với một số sự chú ý của cá nhân trong trở lại.

Xem các tư thế làm tình 69 khác::

[post_list_box series=”4795″]


Xem các phần khác trong cùng series 69:

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Gửi phản hồi